top of page

Vedtekter RE Gründerhus AS

Endret i ekstraordinær generalforsamling, 10.10.2012

Endret i ekstraordinær generalforsamling, 26.10.2016

Endret i ordinær generalforsamling, 30.05.2018

Endret i ordinær generalforsamling, 28.05.2019

Endret i ordinær generalforsamling, 26.05.2020

Endret i ordinær generalforsamling, 31.05.2023

 

§ 1 Foretaksnavn og forretningssted

Selskapets navn er RE Gründerhus AS. Selskapets forretningssted er i Asker kommune.

 

§2 Formål

Drive rådgivning og kompetanseutvikling innen innovasjon og gründerskap.

 

§ 3 Aksjekapital, utbytte og aksjeeiere

Selskapets aksjekapital er kr 1.150.000 fordelt på 1.150 aksjer. Aksjenes pålydende er kr 1.000.

 

Positive resultat fra driften skal benyttes til næringsutvikling i regionen.

 

Overdragelse av aksjer til andre enn ektefelle og livsarvinger krever styrets godkjennelse for å være gyldig. Slik godkjennelse skal skje skriftlig.

Aksjeoverdragelse begrenses til medlemmer av Asker Næringsråd.

Ved aksjeoverdragelse skal selskapet verdiansettes etter bokført egenkapital pr utgangen av forrige år.

Ingen aksjonærer ut over Asker Næringsråd kan eie mer enn 25% av aksjene.

Når aksje skal skifte eier, plikter overdrageren å melde fra skriftlig til styret med opplysninger om kjøper, samt pris og betingelser som overdrageren kan dokumentere som bindende tilbud. Styret skal straks varsle de øvrige aksjeeiere med frist til å gjøre deres forkjøpsrett gjeldende innen 14 dager fra mottakelsen av varselet. Forkjøpsretten kan bare utøves ved at den eller de forkjøpsberettigede trer inn i det foreliggende tilbud og oppfyller dette. Skulle flere aksjeeiere ønske å benytte forkjøpsretten, fordeles aksjene i forhold til den andel aksjeeiere har i selskapet. Er forkjøpsretten ikke gjort gjeldende innen fristens utløp, kan aksjene fritt avhendes, men ikke til gunstigere pris eller betalingsvilkår enn dokumentert i forkjøpsrettstilbudet.

Er avhendelse ikke skjedd innen 3 måneder etter forkjøpsrettens utløp, gjenoppstår aksjeeiernes forkjøpsrett på ny etter disse regler. Dersom forkjøpsretten skal gjøres gjeldende, er fristen for betaling av aksjene 30 dager etter at avtalen er inngått.

 

Pantsettelse av aksjer i selskapet er betinget av styrets godkjennelse.

 

§4 Styre

Selskapets styre skal bestå av 5-8 medlemmer, og inntil 2 varamedlemmer. Selskapets firma tegnes av styreleder. Styret kan meddele prokura.

 

§5 Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling holdes årlig innen utgangen av mai måned. Innkalling med angivelse av dagsorden skal skje med 4-fire-ukers skriftlig varsel til aksjonærene.

 

Generalforsamlingen skal:

  • fastsette resultatregnskap og balanse, herunder treffer beslutning om bruk av årsoverskudd eller dekning avårsunderskudd etter at dette er foreslått av styret og godkjent av revisor

  • behandle revisors beretning

  • behandle styrets årsberetning etter at denne er godkjent av revisor

  • velge styrets medlemmer og styreleder og fastsette deres godtgjørelse

  • velge revisor og godkjenne dennes godtgjørelse

 

Ekstraordinær generalforsamling holdes etter aksjelovens regler.

 

§6 Valgkomité

 

Valgkomiteen velges av generalforsamlingen og består av 3 medlemmer. Velges for to år av gangen.

 

Valgkomiteen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for å innstille kandidater til styret, herunder styreleder. Valgkomiteen innstiller ovenfor generalforsamlingen på godtgjørelse av styreleder og styremedlemmer. Valgkomiteens forslag skal foreligge fem uker før generalforsamlingen.

 

Valgkomiteen konstituerer seg selv.

----------------

Generalforsamling 31.05.2023

Bjørn Langvik
Møteleder

bottom of page