top of page

Søk støtte fra Asker kommunes næringslivsutviklingsfond

Om fondets formål

Fondet skal rette seg inn mot de innsatsområdene Asker kommune har vedtatt for næringsutviklingen og som ligger i temaplan næring. Å styrke utviklingen i retning sirkulærøkonomi er et viktig element.

Fondets hovedmål er å bidra til flere lokale arbeidsplasser i Asker kommune gjennom å fremme etablering av ny virksomhet og/eller videreutvikle eksisterende bedrifter.

Tildelinger fra fondet skal være utløsende for annen tilleggsfinansiering fra virkemiddelapparatet eller det private næringsliv og omvendt.

Hovedprinsipper for tildeling fra fondet

 • Tiltaket må være til innovasjon og/eller omstilling

 • Tiltaket må bidra til at det skapes flere lokale arbeidsplasser og at Asker-samfunnet utvikler seg i bærekraftig retning

 • Søker må være AS (eller enkeltpersonsforetak hvis søker er innen landbruk) og ha hovedvirksomhet i Asker

 • Minste søknadsbeløp er kr. 100.000,- Maksimalt tildelingsbeløp er kr. 1. million per år.

 • Kommunens bidrag skal være utløsende for annen tilleggsfinansiering og omvendt.

 • Samlet offentlig støtte skal som hovedregel ikke overstige 50 %, og aldri overskride 75 %.

 • Det kan ikke gis utviklingsmidler til gjeldssanering, drift eller til kommunale oppgaver.

 • Det kan ikke gis fondsmidler til garantier eller til kommunal aksjetegning i private bedrifter.

 • Innvilgede søknader faller innenfor regelen om bagatellmessig støtte.

 • Det stilles krav om rapportering på regnskap og oppnådde resultater.

 • For å bistå i tildelingsprosessen etableres en rådgivende ekstern jury.

 • Årlig tilskudd til næringsutviklingsfondet fastsettes gjennom behandling av økonomi- og handlingsprogram.

 • I utgangspunktet legges det opp til at det skal være to søknadsfrister i året.

Om søknaden

Tildelinger fra Asker kommunes næringsutviklingsfond er tenkt utlyst to ganger årlig.

Ved spesielle anledninger vil fondet kunne bli utlyst flere ganger årlig, eller utlysingstidspunktet kan forskyves for å oppnå skjønnsmessige effekter.

For 2023 er søknadsfristen onsdag 15. august klokken 12.00. Spørsmål om ordningen?

Ta kontakt med Bjørn Langvik Tel: 906 56 683 Epost: Blangvik@online.no


bottom of page